POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego –wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) –na stronie internetowej Niepubliczne Przedszkole i żłobek ,,Kolorowy obłoczek””opublikowana została Polityka Prywatności:

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest: Karolina Szczupak,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole i żłobek
,,Kolorowy obłoczek” z siedzibą w Krakowie, ul. Kantorowicka 189, posiadająca nadany NIP:
_______________ oraz Regon: ______________, a także numer telefonu: ____________oraz
adres e-mail: __________ .

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

 

2. Podane przez Państwa dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do żłobka/przedszkola , realizacji zadań statutowych żłobka/ przedszkola oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 

3. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej żłobka/przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

 

4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami danych osobowych są:

 • upoważnieni pracownicy Kolorowego Obłoczka Przedszkole i żłobek ,
 • Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak długo jest to niezbędne dla celów, dla których są
one przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych ;

 

6. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, a więc ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza Państwa dane osobowe. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji o: celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców) danych, planowanym okresie przechowywania danych, a także o wszelkich prawach, które Panu/Pani przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora;
b) sprostowania danych osobowych, co oznacza, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo to przysługuje Panu/Pani, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator.

Administrator może odmówić usunięcia Pana/Pani danych osobowych w takim zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które polega na możliwości żądania przez Pana/Panią od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • w sytuacji, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • jeżeli wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw tego sprzeciwu.

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje wtedy, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dlatego w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Jednak, zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, pod warunkiem, że dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możliwa jest odmowa ich spełnienia (po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna).

 

7. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.