Cennik żłobka

💡  do 31 grudnia 2021 roku

obowiązuje dotacja z Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 1,70 h

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2021

W roku 2021 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).


💡  do 31.12.2021

obowiązuje dotacja z Resortowego Programu Maluch Plus w wysokości 80 zł

 


 

Wpisowe

 

350 zł – jednorazowa wpłata przy podpisaniu umowy obejmująca:

 • ubezpieczenie dziecka NW na okres 1 roku
 • artykuły higieniczne
 • materiały plastyczne

 


 

Czesne miesięczne

 

1190 zł — pobyt dziecka do 10 godzin dziennie. Obejmuje:

 • całodzienna opieka
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne i muzyczne

750 zł — pobyt dziecka do 5 godzin dziennie

 • opieka do 5 godzin dziennie
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne i muzyczne

 


 

Zajęcia dodatkowo płatne

 

 • Ceramika
 • Teatrzyk
 • Wycieczki
 • J. angielski
 • Logopedia

 


 

Posiłki

 

12,50 zł — całodzienne żywienie

2,50 zł — śniadanie
8,00 zł – obiad
2 zł — podwieczorek

 

 


 

Zniżka dla rodzeństwa

 

Przy zapisie rodzeństwa zniżka 10% na drugie dziecko.

 


 

Konto

 

Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na podany niżej nr konta:
04 1140 2004 0000 3502 7826 8408