ZAJĘCIA SPORTOWE

zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w sali albo na świeżym powietrzu przez wychowawców grup. Zajęcia z zakresu motoryki dużej,  usprawniania równowagi, ćwiczenia celności i zręczności. Gry i zabawy grupowe, w parch oraz ćwiczenia indywidualne.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Codzienne zajęcia z języka angielskiego wplecionego w zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wychowawców grupy, polegają na wplataniu angielskich zwrotów, wierszyków i piosenek, zabaw tematycznych oraz ruchowych.

Zajęcia prowadzone w oparciu o nowatorskie metody nauczania, ale bazujące także na sprawdzonych formach pracy z dziećmi, jest to poszerzona wersja zajęć językowych wplatanych codziennie w zajęcia dydaktyczne. Zajęcia odbywają się razy w tygodniu po 30 minut.

 

RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce.

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Na zajęciach grupowych logopeda prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Zajęcia prowadzone raz w tygodniu po 30 minut.

 

SENSOPLASTYKA

zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności dzieci. Mogą swobodnie się wybrudzić, poznać kształty i konsystencję używanych produktów. Podczas zajęć używane są tylko bezpieczne produkty. Celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela raz w tygodniu .